A Magyar Állcsont-ortopédiai és Fogszabályozási Társaság az egyesület életre hívásával megalkotta misszióját. Az alapítók megfogalmazták, az MÁFT fő tevékenységeit, a résztvevők körét, az általuk képviselt értékeket és a haladás irányvonalait, melyhez az evidenciákon alapuló magasszintű ellátás iránti elkötelezettsége szolgáltatja az alapot.

Minden szervezet úgy tud hatékonyan működni, ha céljai elérésébe bevonja tagságát, ezért létrehozzuk az aktív tagság intézményét.

Aktív tagnak lenni kiváltság, de egyben felelősséggel és feladatokkal is jár.

A tudástranszfer az online felületeinken prezentált esetek bemutatásával és a szakmai rendezvényeinken tartott előadások keretében történik. Az aktív tagok tudása, annak szinergiája adja a Társaság presztízsét itthon és külföldön is.

Az aktív tag képviseli a Társaságot a hazai és külföldi konferenciákon, valamint segíti a szakképzésben résztvevő, vagy kezdő szakorvos kollégák szakmai fejlődését.

Az aktív tagság kérvényezésének feltételei:

 • Legalább 2 éve folyamatosan fennálló MÁFT tagság;

 • Legalább 5 éves szakvizsga fogszabályozás és/vagy arc-, állcsont-, szájsebészet területén;

 • Kombinált orthodonciai – orthognát-sebészeti kezelések rutinszerű alkalmazása;

 • Aktív működési engedély Magyarország területén;

 • Három saját kombinált orthodonciai – orthognát-sebészeti klinikai eset bemutatása (fogszabályozó szakorvosok – fogszabályozó kezelés, műtéttervezés, utókezelés; maxillofacialis sebész szakorvosok – műtéttervezés és műtéti dokumentáció).

A bírálóbizottság csak saját esetet fogad el az alábbi szakmai és formai követelmények mellett:

 • Teljes fotódokumentáció (Intra- és extraorális fotók: kiindulási, befejező és min. 2 éves post-op fotók; A lényeges kezelési lépések bemutatása; Amennyiben indokolt, részletes fotóanalízis is mellékelendő);

 • Radiológiai dokumentáció (Kiindulási, befejező és min. 2 éves post-op; Amennyiben indokolt részletes kefalometriai analízis is mellékelendő);

 • Kiindulási-, műtéttervezésnél használt- és befejező gipsz-, vagy digitális modellek;

 • Diagnózis;

 • Részletes kezelési terv (A kezelési elvek és döntések részletes bemutatása);

 • Műtéti terv (Artikulátor, modellek vagy 3D tervezés, műtéti leírás);

 • Az eseteket bemutatása PowerPoint-, vagy Keynote prezentáció formájában történik;

 • A diák minősége nem akadályozhatja a bíráló bizottságot a szakmai döntések meghozatalában. A megfelelő felbontás alapkövetelmény, és a képek digitálisan történő módosítása nem engedélyezett. Igény esetén, a feldolgozatlan képeket elérhetővé kell tenni a bíráló bizottság számára;

 • Közös eset csak akkor mutatható be, ha az interdiszciplináris együttműködést mutat be és a kezelést végző orvos és fogorvos ehhez hozzájárultak. A bizottság számára két jelentkező is benyújthatja ugyanazt az esetet, amennyiben az fogszabályozás és arc- állcsontsebészeti interdiszciplináris együttműködést mutat be, és az egyik jelentkező a fogszabályozási kezelést, a másik jelentkező pedig a sebészeti beavatkozást/beavatkozásokat végezte. Amennyiben mindhárom bemutatni kívánt eset közös együttműködés eredménye, közös esetbemutatásra és elbírálásra is igényt tarthatnak a jelentkezők;

 • Az esetek komplexitása fontos az elbírálás során. Minden eset külön-külön egy bonyolult szakmai feladat megoldását kell tartalmazza, vagy egy egyedi szakmai megoldást kell részletesen bemutatnia. Ilyenek pl. a skeletalis elhorgonyzás-, vagy egyedi készülékek (appliance design) alkalmazása, komplex fejlődési rendellenességek megoldásai, új sebészeti technikák/sebészeti részmegoldások, komplex orthodonciai-protetikai együttműködés, CMD betegek sebészi vagy orthodonciai rehabilitációja.

Sikeres bírálat esetén az esetek bemutatására lehetőség van a későbbiekben a Társaság online felületein is, amennyiben erre a jelentkezőt a bizottság felkéri.

A Társaság online felületein közzé tehető esetek szakmai és formai követelményei

 • Röviden, de érthetően, képi és szöveges ábrázolás mellett egy klinikai megoldást mutat be, mely a tagok számára a szakmai fejlődést elősegíti;

 • Komplex kezelési elveket mutat be, melyek az „evidence based dentistry” elvei alapján alátámasztottak és irodalmi hivatkozásokat is tartalmaznak;

 • Komoly kezelési hibákat vagy mellékhatásokat mutat be, mely a klinikusok számára fontos szakmai döntésekben segíthet, ezáltal a közösség javát szolgálják;

 • Az esetek bemutatási formája mindenkor megfelel a hatályos magyar jogszabályoknak és a GDPR elveknek. A páciensek írásban hozzájárultak a publikáláshoz. A tag ezen elvek teljesüléért felelősséget vállal;

 • Az esetek kizárólag saját munkát mutatnak be;

 • Az esetet a többi aktív tag számára előzetesen bemutatta, és az aktív tagok többsége jóváhagyta a közzétételt (az aktív tagok visszajelzésére 10 munkanap áll rendelkezésre, amennyiben ez nem történik meg, a tag hozzájárulása feltételezett).

Az aktív tagság fenntartásának feltételei:

 • Rendes tagi jogviszony az MÁFT Alapszabályában foglaltak szerint. Megszakított tagi jogviszony esetén az aktív tagság iránti kérelmet is újra kell indítványozni!

 • A felvételt követő évtől évente legalább egy esetismertetés, mely a társaság tagjai számára digitális formában, online közzé tehető és a tagok számára a szakmai fejlődést elősegíti.

vagy

 • Fogszabályozás és/vagy arc-állcsont sebészet témakörben publikált első-, vagy utolsó szerzős tanulmány nemzetközi folyóiratban (legalább IF 1.0), mely teljes terjedelmében szerzőijogi akadályok nélkül közzé tehető a tagok számára.